Accreditatie

Normec is geaccrediteerd voor het uitvoeren van systeem- en productcertificatie. Normec krijgt regelmatig controle van de Raad voor Accreditatie (RvA). De RvA verifiëert of Normec aan de eisen van systeem- en productcertificatie voldoet.

Systeemaccreditatie

De systeemaccreditatie vindt plaats aan de hand van de ISO/IEC 17021:2011. In deze norm staan de eisen vermeld, waar een certificerende instelling aan moet voldoen. De belangrijkste speerpunten binnen deze norm zijn:

  • Onafhankelijkheid
  • Onpartijdigheid
  • Competentie
  • Vastleggen en borgen van certificatieproces

Certificerende instellingen die nationaal en internationaal erkende certificaten op het gebied van systeemcertificatie willen uitgeven, moeten hiervoor geaccrediteerd zijn. Normec is geaccrediteerd voor ISO 9001, ISO 14001, VCA, CO2-prestatieladder en SVMS-007.

Productaccreditatie 

Voor productaccreditatie moet een certificerende instelling aan de eisen van de ISO/IEC 17065:2012 voldoen. Ook hiervoor gelden gelijkwaardige eisen als bij de systeemaccreditatie.

Certificatie Reglement

In het Certificatie Reglement van Normec staan de voorwaarden beschreven waar zowel Normec als de (kandidaat)certificaathouder aan moet voldoen. Ook is er een beschrijving van het volledige certificatieproces in opgenomen.

Het Certificatie Reglement is opgesteld door Normec en goedgekeurd door haar Advisory Board. Beoordeling – en zonodig aanpassing – van dit document vindt minimaal één keer per jaar plaats. Zodra de actuele versie verschijnt, vervallen alle voorgaande versies.