Wijzigingen in de SIKB BRL 1000 en SIKB BRL 2000.

Wijzigingen rond asbest

Vanwege het wijzigen van een aantal NEN normen rond asbest worden op dit punt ook de eisen rond asbest in de BRL SIKB 1000 protocol 1001 “Protocol 1001” aangepast alsook in de BRL SIKB 2000. Vanuit Protocol 1001 wordt voortaan hoofdzakelijk verwezen naar bijlage 7 van dit protocol. Hierin zijn onder meer wijzigingen opgenomen rond groottes van grepen, maximale partijgroottes en methoden van bemonstering. Vanaf 24 augustus a.s. dient voldaan te worden aan deze gewijzigde eisen.

Assistentie van een ervaren medewerker

Het aantal in te zetten niet geregistreerde medewerkers is teruggebracht van 3 naar 2 per geregistreerde medewerker. Waar een dergelijke niet erkende medewerker voorheen een stagiair diende te betreffen, kan dat nu ook een voor een andere regeling erkend persoon betreffen. Met een andere regeling wordt hier bedoeld: de BRL SIKB 1000, de BRL SIKB 2000 en of de BRL SIKB 6000. Alleen de BRL SIKB 2000 kent hiervoor nog een overgangstermijn die op 1 september aanstaande afloopt

Alternatieve werkwijzen

Voor het melden van alternatieve werkwijzen zijn termijnen van toepassing. Een alternatieve werkwijze met betrekking tot veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek dient minimaal 5 werkdagen vooraf gemeld te worden bij de certificerende instelling  bij monsterneming voor partijkeuringen geldt een termijn van 10 werkdagen.