Klachten en zienswijze

Klachten over Normec

Alle klachten die betrekking hebben op door Normec verrichte handelingen, kunt u voorleggen aan de dagelijkse leiding van Normec. Dit kunt u doen door een schriftelijk geformuleerde klacht in te dienen.

De dagelijkse leiding registreert en bevestigt deze schriftelijke klacht en neemt hem vervolgens in behandeling. Binnen zes weken vindt – indien mogelijk – afhandeling van de klacht plaats. U wordt schriftelijk van de afhandeling op de hoogte gesteld.

Als de klacht gericht is tegen de dagelijkse leiding van Normec, dan zal de Raad van Toezicht de klacht in behandeling nemen.

U dient uw klacht te richten aan de directie van Normec en te mailen naar info-cert@normec.nl 

Klachten over certificaathouders van Normec

Als u een klacht heeft over een certificaathouder van Normec, dan dient u dit eerst te communiceren richting de certificaathouder zelf. Als de certificaathouder de klacht volgens u niet op passende wijze heeft opgelost, dan kan de klacht worden ingediend bij Normec.

Normec neemt alleen klachten in behandeling die:

  • Aantonen dat de certificaathouder niet op passende wijze heeft gereageerd, tenzij er binnen de regeling specifieke eisen zijn gesteld.
  • Gericht zijn op de kwaliteit van het werk en norm gerelateerd.

Normec registreert en bevestigt deze schriftelijke klacht en neemt hem vervolgens in behandeling. Binnen zes weken wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld van de afhandeling.

Als uit het onderzoek van klachten blijkt dat deze terug te voeren zijn op het onderwerp waarvoor Normec een certificaat aan de opdrachtgever heeft verstrekt, zal Normec corrigerende maatregelen en aanpassing van het systeem van de opdrachtgever eisen.

Zienswijze

Als u het niet eens bent met een uitgeschreven afwijking, kunt u uw zienswijze indienen binnen veertien dagen na publicatie van de afwijking op de website.

U dient uw zienswijze te richten aan de directie van Normec en te mailen naar info@normec.nl. Vermeld duidelijk dat het een zienswijze betreft en over welke afwijking het gaat. Ook dient u uw zienswijze goed te onderbouwen.

Conform paragraaf 5.5.4.4 van de SC-530 en SC-540 volgt bij een zienswijze op een categorie II- of categorie III-afwijking altijd een extra beoordeling door Normec op kantoor of projectlocatie.

Normec zal binnen vijf werkdagen reageren op uw zienswijze.