Asbestinventarisatie

De Arbeidsomstandighedenregeling Bijlage XIIIa behorend bij artikel 4.27 (Werkveldspecifiek certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering) beschrijft de in Nederland geldende eisen op het gebied van asbestinventarisatie. In deze regeling staan de competentie-eisen beschreven voor inventarisatiebedrijven of onderzoeksinstellingen die asbestinventarisaties in en om  gebouwen en/of objecten uitvoeren. De Stichting Certificatie Ascert beheert de regeling. Een certificerende instelling moet aangewezen zijn door het ministerie van SZW om de certificaten te mogen afgeven.

Wat is de Arbeidsomstandighedenregeling Bijlage XIIIa behorend bij artikel 4.27?

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 30 november 2016 het certificatieschema voor asbestinventarisatie met ingang van 1 maart 2017 bindend verklaard. Enkele mutaties hierop zijn al gepubliceerd ondermeer op 24 februari 2017. Dit schema is onder verantwoordelijkheid van het Centraal College van Deskundigen Asbest ontwikkeld. Het certificatieschema is de certificatieregeling voor inventarisatiebedrijven of onderzoeksinstellingen die asbestinventarisaties in en om gebouwen en/of objecten uitvoeren. In de regeling staat een zorgvuldige beschrijving van de inventarisatie van aanwezig asbest, asbesthoudende producten en asbest verontreinigd materiaal of asbest verontreinigde constructieonderdelen in en om een bouwwerk of object.

Welke eisen worden gesteld aan het gecertificeerde asbestinventarisatiebedrijf?

Het primaire doel van een asbestinventarisatie is het opsporen van asbesthoudende toepassingen in bouwwerken en/of objecten en de bevindingen hiervan te beschrijven in een asbestinventarisatierapport, voorafgaand enige werkzaamheden. Dit ten behoeve van het verwijderen van asbest of het opruimen van asbest na een incident. In deze rapportage moet de reikwijdte en een beschrijving van het af te bakenen gebied of de af te bakenen ruimte bij de asbestverwijdering gedefinieerd zijn.

Voor de gevonden asbesttoepassingen is een risicoklasse beoordeling benodigd, gebaseerd op de mate van blootstelling bij de verwijdering hiervan. Daarnaast moet het asbestinventarisatiebedrijf ondermeer:

  • Aantoonbaar op de hoogte zijn van het certificatieschema;
  • Periodiek interne audits en werkplekinspecties uitvoeren om vast te stellen of het bedrijf aan de eisen van het certificatieschema voldoet;
  • Schriftelijk voldoen aan de eisen en de naleving van het certificatieschema;
  • Beschikken over een procedure voor de adequate behandeling van klachten en tekortkomingen;
  • Het asbestinventarisatiebedrijf is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor risico’s die voortvloeien uit zijn werkzaamheden.