Asbestverwijdering

De Arbeidsomstandighedenregeling Bijlage XIIIa behorend bij artikel 4.27 (Werkveldspecifiek certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering) beschrijft de in Nederland geldende eisen op het gebied van asbestverwijdering. Deze regeling gaat met name in op de arbeidsveiligheid en het voorkomen van de verspreiding van asbest naar mens en milieu. De Stichting Certificatie Ascert beheert de regeling. Een certificerende instelling moet aangewezen zijn door het ministerie van SZW om de certificaten te mogen afgeven.

Wat is de Arbeidsomstandighedenregeling Bijlage XIIIa behorend bij artikel 4.27?

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 30 november 2016 het certificatieschema voor asbestverwijdering met ingang van 1 maart 2017 bindend verklaard. Enkele mutaties hierop zijn al gepubliceerd ondermeer op 24 februari 2017. Dit schema is onder verantwoordelijkheid van het Centraal College van Deskundigen Asbest ontwikkeld. Het certificatieschema is de certificatieregeling voor professionele asbestverwijderingsbedrijven. In het schema staat een zorgvuldige beschrijving van het arbeids- en milieutechnisch verwijderen van asbest, asbesthoudende producten en asbest besmet materiaal of constructieonderdelen tijdens werkzaamheden in en om bouwwerken en objecten.

Welke eisen worden ondermeer gesteld aan het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf?

  • Het asbestverwijderingsbedrijf moet aantoonbaar op de hoogte zijn van het certificatieschema;
  • Het asbestverwijderingsbedrijf moet schriftelijk voldoen aan de eisen van de opdrachtgever en de naleving van het certificatieschema;
  • Het asbestverwijderingsbedrijf voert periodiek interne audits en werkplekinspecties uit om vast te stellen of het aan de eisen van het certificatieschema voldoet;
  • Het asbestverwijderingsbedrijf beschikt over een procedure voor de adequate behandeling van klachten en tekortkomingen;
  • Het asbestverwijderingsbedrijf is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor risico’s die voortvloeien uit zijn werkzaamheden.