BRL 2506

De BRL 2506 is de nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO® productcertificaat en het NL BSB® productcertificaat voor recycling granulaten voor toepassingen in beton, wegenbouw, grondbouw en werken.

Wat houdt de regeling in?

Steenachtige afvalstoffen kunnen worden bewerkt tot secundaire bouwstoffen voor de beton-, wegen- en grondbouw. Wanneer bij de verwerking een kwaliteitsborgingsmodel – in overeenstemming met deze beoordelingsrichtlijn – wordt gehanteerd, bestaat een gerechtvaardigd vertrouwen dat de genoemde secundaire bouwstoffen aan de eisen in deze beoordelingsrichtlijn voldoen. Als het voorzien is van het KOMO®-keurmerk, voldoet het recyclinggranulaat aan de Standaard RAW Bepalingen, het Besluit bodemkwaliteit, NEN-EN 13242, NEN-EN 13055-1 en/of NEN-EN 12620, afhankelijk van de toepassing. Voorzien van het NL BSB productcertificaat voldoet het recyclinggranulaat alleen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

De beoordelingsrichtlijn is zoveel mogelijk afgestemd op Europese (NEN-EN) normen. In het geval dat nog geen (geharmoniseerde) Europese norm beschikbaar is, zijn de bestaande NEN-normen of Standaard RAW-proeven aangehouden.

Deze beoordelingsrichtlijn geeft de producteisen weer die aan recyclinggranulaten worden gesteld en stelt eisen aan het door de producent te hanteren kwaliteitssysteem bij de bewerking van steenachtig afval. Daarnaast bevat deze beoordelingsrichtlijn regels gericht op het voorkómen van asbest in recyclinggranulaat. Hiertoe is een zogenoemde asbestzorgvuldigheidsmodule opgenomen. De asbestzorgvuldigheidsmodule stelt regels bij het accepteren van steenachtige afvalstoffen. Ter verificatie van de effectiviteit van het acceptatiebeleid zijn een productiecontrole op asbest en een externe verificatie van de eindproducten opgenomen.

Welke eisen worden gesteld?

Deze beoordelingsrichtlijn (BRL) is bedoeld voor producenten met stationaire en/of mobiele breekinstallaties. Recyclinggranulaat ontstaat bij de bewerking van steenachtige afvalstoffen in een bewerkingsinstallatie. De bewerking bestaat in het algemeen uit breken en zeven. Voor sommige toepassingen kan het nodig zijn het granulaat te wassen.

In deze beoordelingsrichtlijn zijn alle relevante eisen opgenomen met betrekking tot:

  • De beheersing en borging van de werkwijze bij de acceptatie en de bewerking van steenachtige afvalstoffen.
  • De technische eigenschappen van recyclinggranulaten voor de betreffende toepassingen (voor het NL BSB® productcertificaat gelden geen eisen ten aanzien van de technische eigenschappen).
  • De milieuhygiënische prestaties en eigenschappen van recyclinggranulaten in de betreffende toepassingen, zoals gesteld in het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit.

De afgegeven certificaten hebben betrekking op de door de producent geleverde partijen. De relatie tussen het afgegeven certificaat en de geleverde partij wordt aangetoond via een verwijzing op de afleveringsbonnen naar het betreffende certificaatnummer.

De beoordelingsrichtlijn is zoveel mogelijk afgestemd op Europese (NEN-EN) normen. In het geval dat nog geen (geharmoniseerde) Europese norm beschikbaar is, zijn de bestaande NEN-normen of Standaard RAW-proeven aangehouden.