BRL 9321

De BRL 9321 is de Nationale beoordelingsrichtlijn voor het NL-BSB®-certificaat voor de milieuhygiënische kwaliteit van industriezand en (gebroken) industriegrind.

Wat houdt de regeling in?

In de regeling zijn eisen opgenomen die worden gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag c.q. de instandhouding van een productcertificaat voor industriezand en/of (gebroken) industriegrind voor toepassing als grond.

De af te geven kwaliteitsverklaring wordt aangeduid als NL-BSB®-productcertificaat.

Industriezand en/of (gebroken) industriegrind is bedoeld als grond binnen generiek kader van het Besluit bodemkwaliteit.

Om materiaal onder deze beoordelingsrichtlijn te kunnen certificeren, moet het afkomstig zijn van een industriële winning, waarbij het materiaal wordt gewonnen of vrijkomt in een beheerst proces. Het betreft geen materiaal dat vrijkomt bij werken van sanering of onderhoud van (water)bodem.

Industriezand en/of (gebroken) industriegrind heeft een natuurlijke herkomst en komt uit een “ongeroerde” bodem. Op basis van het geologisch dossier kan een uitspraak worden gedaan over de kwaliteit van het gewonnen materiaal.

Welke eisen worden gesteld?

In de beoordelingsrichtlijn zijn eisen opgenomen met betrekking tot de milieuhygiënische eigenschappen van industriezand en/of gebroken industriegrind, zoals in het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit zijn gesteld.

Aan industriezand en/of (gebroken) industriegrind worden geen prestatie-eisen gesteld.

Als industriezand en/of (gebroken) industriegrind niet voldoet aan de achtergrondwaarden gegeven in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit, mag het slechts worden toegepast als de maximale waarde voor de bodemkwaliteitsklasse van de ontvangende bodem (onder oppervlaktewater) niet wordt overschreden.