BRL 9335

BRL SIKB 9335 is de nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO® Attest-met-Productcertificaat en het NL-BSB®-certificaat voor Grond.

Wat houdt de regeling in?

Deze BRL met bijbehorende protocollen beschrijft de werkzaamheden voor het beheer van partijen grond en grondstromen, alsmede de kwalificatie van (gereinigde) partijen en/of grondstromen grond en baggerspecie in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. Op basis van de kwalificatie wordt de grond toegepast in de in de Regeling bodemkwaliteit genoemde bodemfunctieklassen achtergrondwaarde, wonen of industrie. Bij toepassingen van grond en baggerspecie in oppervlaktewateren is er geen bodemfunctieklasse in het Besluit bodemkwaliteit opgenomen.

De richtlijn heeft de bijhorende protocollen:

 • Protocol 9335-1: Individuele partijen grond – Milieuhygiënische keuring van individuele partijen grond in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.
 • Protocol 9335-2: Grond uit projecten – Milieuhygiënische keuring van partijen grond uit projecten in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.
 • Protocol 9335-4: Samengestelde grondproducten – Milieuhygiënische keuring van samengestelde grondproducten in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.
 • Protocol 9335-9: Civieltechnische keuring – Keuring voor het vaststellen van de civieltechnische kwaliteit van grond.

Certificering conform deze versie van de BRL 9335 biedt voordelen:

 • Begeleiding van de grondstromen vanaf het eerste moment van vrijkomen tot en met de toepassing, inclusief zeven, samenvoegen van partijen en tijdelijke opslag. Dit bevordert de juiste afhandeling en de transparantie bij het omgaan met grondstromen.
 • Het NL-BSB- / KOMO-productcertificaat kan bij het verlenen van een milieuvergunning door de vergunningverlener worden benut. Dit kan dan ook voor meer uniformiteit tussen de milieuvergunningen in de branche zorgen. Dit zal ook het vertrouwen van de handhavers in het totale systeem bevorderen.
 • De toeleverancier kan vertrouwen op een correcte verwerking.
 • Certificering kan leiden tot een effectiever proces en daarmee tot kostenbesparing.
 • Het bevoegd gezag kan vertrouwen op een correcte naleving van de wet- en regelgeving.

Deze Beoordelingsrichtlijn (BRL) wordt door Normec gehanteerd, samen met het Reglement voor Productcertificatie. Deze BRL is een vorm van zelfregulering, mede ten behoeve van de uitwerking van wet- en regelgeving in het kader van het Besluit  bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit. Het heeft als doel de controleerbaarheid, inzichtelijkheid én uniformiteit van het gehele traject – van bodemonderzoek tot en met de verwerking van grond en baggerspecie in toepassingen – te bevorderen (KWALIBO). Voor het verkrijgen van de erkenning bij Bodem+ moet de aanvrager een geldig certificaat op basis van deze BRL in combinatie met het betreffende protocol overleggen.

Welke eisen worden gesteld?

In de BRL en protocollen is beschreven op welke wijze gecertificeerde organisaties invulling geven aan de verplichtingen in de wet- en regelgeving (in het bijzonder Bbk, Wbb, Wm, Wvo). Op basis daarvan kan worden vastgesteld dat de aangevoerde grond c.q. baggerspecie correct wordt afgezet. Dit is te bereiken door de kwaliteit op ten minste de volgende kritische werkzaamheden aantoonbaar te bewaken:

 • Acceptatie (inclusief administratie)
 • Beheersing op een (tijdelijke) opslagplaats
 • Transport: begeleiden naar toepassing in bodemtoepassing
 • Melding (wettige definitieve) bestemming

Bovengenoemde activiteiten staan omschreven in de BRL en protocollen en worden uitgevoerd door de certificaathouders die de grond van een kwaliteitsverklaring willen voorzien en de afzet naar de definitieve bestemming verzorgen.