BRL keurcompost

Keurcompost is een gecertificeerd product, dat wordt geproduceerd volgens strenge criteria. Deze zijn vastgelegd in de zogeheten ‘Beoordelingsrichtlijn Keurcompost’.  

Beoordelingsrichtlijn Keurcompost

In de Beoordelingsrichtlijn Keurcompost zijn de kwaliteitseisen voor de samenstelling van Keurcompost opgenomen. Daarmee is geborgd dat het product altijd voldoet aan de eisen uit de Meststoffenwet en aan de eisen vanuit de markt ten aanzien van de landbouwkundige en fytosanitaire eigenschappen. Ook zijn voorwaarden met betrekking tot onafhankelijke controles (audits), monstername en transport in de Beoordelingsrichtlijn vastgelegd.

Alleen bedrijven die voor Keurcompost zijn gecertificeerd, zijn gerechtigd hun product onder die naam op de markt te brengen.