BRL SIKB 1000

De beoordelingsrichtlijn SIKB 1000 heeft betrekking op de wijze van monsterneming voor partijkeuringen.

Protocollen

De richtlijn SIKB 1000 verwijst naar de volgende protocollen:

 • Protocol 1001: Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie
 • Protocol 1002: Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen
 • Protocol 1003: Monsterneming voor partijkeuringen vormgegeven bouwstoffen
 • Protocol 1004: Monsterneming te storten korrelvormige afvalstoffen

 

Doel BRL SIKB 1000

Het doel van de BRL SIKB 1000 is het opnemen van representatieve monsters door eisen te stellen aan de organisatie en de uitvoering van de monsterneming.

Gestelde eisen BRL SIKB 1000

 • Functiescheiding om ongewenste beïnvloeding van de uitvoerende door de eigenaren of opdrachtgevers zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Functionerend en gedocumenteerd kwaliteitssysteem met een relevante scope die is opgezet volgens en voldoet aan de ISO 9001:2008.
 • Borging van alle eisen uit de BRL SIKB 1000 door vastlegging in procedures en werkinstructies binnen het gedocumenteerd kwaliteitssysteem (kwaliteitshandboek).
 • Vastlegging van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van medewerkers die eraan bijdragen dat de monsternemers, projectleiders en interne auditors voldoen aan de eisen van deze regeling. Hiertoe is het opzetten van een opleidingssysteem benodigd.
 • Expliciete vermelding in de opdrachtvorming dat de werkzaamheden onder certificaat BRL SIKB 1000 worden verricht met de vermelding van de reikwijdte van deze BRL en dat de functiescheiding is gewaarborgd. Daarnaast moeten de volgende verplichte elementen opgenomen worden: partijgrootte, aantal partijen, aantal grepen per partij en of vooronderzoek voorgeschreven is. Het SIKB-keurmerk mag daarbij gevoerd worden.
 • Expliciete vermelding in de rapportage dat de monsters zijn aangeboden aan het door de Minister aangewezen laboratorium, de reikwijdte van deze BRL en dat de functiescheiding is gewaarborgd. Het SIKB-keurmerk moet op de rapportage vermeld staan.
 • Ingehuurd personeel moet als eigen personeel worden beschouwd en werkt onder het certificaat van de opdrachtnemer.
 • Werk mag alleen worden uitbesteed aan een bedrijf dat gecertificeerd is voor deze BRL. Volledige uitbesteding van alle werkzaamheden is niet toegestaan.
 • Jaarlijks intern auditten van de erkende monsternemers en een kantooraudit op het gehele monsternemingstraject.
 • Archivering van alle gegevens en registraties voor minimaal vijf jaar op overzichtelijke wijze.

Omdat per 1 januari 2008 Kwalibo integraal is opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit, mogen partijkeuringen alleen uitgevoerd worden door erkende bodemintermediairs. Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer actualiseert de BRL SIKB 1000 geregeld middels interpretatiedocumenten. Deze zijn te downloaden vanaf de SIKB-website.