BRL SIKB 6000

De beoordelingsrichtlijn SIKB 6000 heeft betrekking op de milieukundige begeleiding van saneringen en nazorg. De richtlijn verwijst naar de volgende protocollen:

 • Protocol 6001: Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg.
 • Protocol 6002: Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in situ methoden en nazorg.
 • Protocol 6003: Milieukundige begeleiding van ingrepen in de waterbodem en uitvoering van waterbodemsaneringen.

Doel BRL SIKB 6000

De beoordelingsrichtlijn SIKB 6000 heeft tot doel om de kwaliteit van de milieukundige begeleiding te waarborgen.

Gestelde eisen BRL SIKB 6000

Algemene eisen ten aanzien van personen en organisatie staan vermeld in de beoordelingsrichtlijn. Deze eisen hebben voornamelijk betrekking op het kwaliteitssysteem:

 • Aan de hand van een auditplanning moeten de milieukundige begeleiders, inclusief ingehuurd personeel, jaarlijks op locatie geaudit worden. Daarnaast worden op iedere vestiging jaarlijks twee projecten op kantoor geaudit op het gehele uitvoeringstraject ter beoordeling van de projectleiders. Milieukundige begeleiders die niet geregistreerd staan voor de BRL SIKB 2000 moeten ook intern geaudit worden voor de VKB-protocollen 2001 en 2002.
 • Milieukundige begeleiders die worden aangemeld bij Normec mogen pas na initiële beoordeling – registratie bij Normec en Bodem+ – zelfstandig op locatie aan de slag. Nieuwe projectleiders worden alleen bij Normec aangemeld en geregistreerd. De organisatie houdt zelf het overzicht bij van geregistreerde milieukundige begeleiders en projectleiders. De organisatie moet mutaties in het overzicht melden bij Normec.

In de bijbehorende VKB-protocollen staan specifieke eisen vermeld waaraan voldaan moet worden. Per protocol zijn nadere eisen geformuleerd met betrekking tot de onderstaande punten:

 • Functionerend en gedocumenteerd kwaliteitssysteem met een relevante scope die is opgezet en voldoet aan bijvoorbeeld de NEN-EN ISO 9001:2008. Borging van alle eisen uit de BRL SIKB 6000 door vastlegging in procedures en werkinstructies binnen het gedocumenteerd kwaliteitssysteem (kwaliteitshandboek).
 • Expliciete vermelding in de opdrachtvorming welke taken worden verricht onder certificaat BRL SIKB 6000 met de vermelding van de reikwijdte van deze BRL. Het SIKB-keurmerk mag daarbij gevoerd worden.
 • Expliciete vermelding in de rapportage welke taken onder certificaat BRL SIKB 6000 zijn verricht met de vermelding van de reikwijdte van deze BRL en welke geregistreerde medewerkers het hebben uitgevoerd. Het SIKB-keurmerk moet op de rapportage vermeld staan.
 • Verantwoordelijkheden milieukundige processturing en verificatie met vastlegging van welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden medewerkers hebben die eraan bijdragen dat de monsternemers, projectleiders en interne auditoren voldoen aan de eisen van deze regeling. Hiertoe is het opzetten van een opleidingssysteem benodigd.
 • Apparatuur en hulpmiddelen moeten voldoen aan de algemene eisen voor kwaliteitsborging van de metingen (onderhoud en ijkingen). De te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen zijn overeenkomstig de eisen van CROW P132 en eventuele aanvullingen hierop in het V&G-plan.
 • Werkwijze milieukundige processturing of- monitoring met vastlegging van de taakverdeling tussen opdrachtgever, directievoering en milieukundige begeleiding.

Het logboek geldt als onderliggend document voor de registratie en rapportage.