ISO 14001

ISO 14001 is met name geschikt voor bedrijven die willen laten zien dat ze voldoen aan de milieuwet- en regelgeving en die daarnaast op zoek zijn naar handvatten om hun milieuprestatie te verbeteren.

Voor deze ondernemingen is een ISO 14001 certificaat een goede investering. Door het implementeren van deze norm worden de verschillende milieuaspecten in kaart gebracht en worden acties geïdentificeerd om deze te beheersen.

De ISO 14001 norm bevat eisen voor het inrichten van een milieumanagementsysteem met betrekking tot

 1. Continue verbetering van de prestaties en het beschermen van het milieu (bijvoorbeeld voorkomen van milieuvervuiling)
 2. Beheersing van de voor de organisatie relevante milieurisico’s
 3. Minimaal voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen

Ook de mogelijke milieuaspecten bij leveranciers en afnemers vallen binnen het milieumanagementsysteem.

Door het gebruiken van de ISO 14001 zult u ook uw bedrijfskosten aanzienlijk verlagen. U gaat namelijk efficiënter om met grondstoffen, energie en water.

ISO 9001 en ISO 14001 als geïntegreerde zorgsystemen.

Met de introductie van de HLS structuur in de ISO 9001:2015 norm zijn de ISO 9001 en 14001 normen nu volledig identiek ingericht. Net als de ISO 9001:2015 heeft de ISO 14001:2015 norm tien hoofdstukken. Deze hoofdstukken behandelen ook exact dezelfde thema’s als als de hoofdstukken in de ISO 9001 norm.

Dit is dus het positieve resultaat van de implementatie van de HLS structuur binnen de 9001 en 14001 normen.

Belangrijk voor u als bedrijf is dat de certificerende instelling waar u mee in zee gaat ook geïntegreerde audits kan uitvoeren voor de ISO 9001 en 14001 norm. Dit voorkomt doublures en zorgt voor de juiste focus. Daarnaast levert dit natuurlijk ook een efficiency en dus financieel voordeel voor u als klant op. Normec hanteert een geïntegreerde aanpak indien u voor meerdere normen gecertificeerd wilt worden en heeft auditoren in dienst die gekwalificeerd zijn voor meerdere normen. Ook bij het selecteren van het auditteam levert Normec dus maatwerk voor uw organisatie.

ISO 14001 en duurzaam maatschappelijk verantwoord ondernemen

Doordat de nieuwe ISO 14001:2015 norm aandacht heeft voor alle stakeholders bij het ontwikkelen van het milieubeleid wordt goed aangesloten bij de ISO 26000 richtlijn voor duurzaam ondernemen.

Wij zien veel klanten van Normec hun ISO 14001 certificaat dan ook combineren met een CO2 of MVO certificaat. Wij informeren u graag omtrent de mogelijkheden.

Het Certificeringsproces

Klanten en andere stakeholders willen een betrouwbare leverancier die zijn milieurisico’s beheerst en aandacht heeft voor zijn omgeving.

Met de ISO 14001 is de zorg van uw organisatie voor milieu en omgeving onafhankelijk gewaarborgd. Zo kunt u structureel werken aan uw milieuprestie en het werven en behouden van klanten. Maar hoe ziet het certificeringsproces er nu uit?

 

 

 1. Handboekbeoordeling uitvoeren
  Bent u nog niet gecertificeerd? Dan volgt er eerst een initiële audit. Een auditor maakt kennis met uw bedrijf en onderzoekt in hoeverre uw bedrijf voldoet aan de opgestelde eisen van het handboek. Deze zelfde auditor oriënteert zich ook op de verschillende onderdelen van uw bedrijf.
 2. Kantoor-en project audit
  In de tweede fase van de initiële audit vindt een breed scala aan werkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden vinden zowel op kantoor, als op projectlocatie plaats. De duur van deze fase is onder meer afhankelijk van het aantal medewerkers, projectlocaties en vestigingen van uw organisatie.
 3. Uitgifte certificaat
  Als uw organisatie voldoet aan alle eisen die horen bij een bepaalde norm, dan draagt de auditor uw organisatie aan voor een certificaat. Voordat u uw certificaat ontvangt, vindt er nog een eindevaluatie plaats. De auditor vat het uitgevoerde onderzoek nog eens kort samen en belicht de bijbehorende rapportage.
 4. Controle audits uitvoeren
  Nadat u het certificaat heeft ontvangen, volgen periodieke audits de initiële audit op. Als er afwijkingen – het niet naleven van de normen – worden geconstateerd, volgt dezelfde procedure als in de initiële fase. Uw verkregen certificaat blijft drie jaar geldig. Drie maanden voor afloop vindt er standaard een herinitiële audit plaats.

Initiële audit

Als u nog niet gecertificeerd bent, vindt er eerst een initiële audit plaats. Deze initiële audit bestaat uit twee fases.

Eerste fase
In de eerste fase onderzoekt de auditor of uw gedocumenteerde kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de eisen van de ISO 14001. Voordat er een auditor bij u langskomt, ontvangt u een auditplan. Zo weet u waar u aan toe bent. Hierna zal de auditor zich gaan oriënteren op de verschillende vlakken van uw bedrijf. Daarbij zal hij uw gedocumenteerde systeem toetsen aan de eisen van de norm en controleert hij of er een interne audit en directiebeoordeling heeft plaatsgevonden. Direct na het uitvoeren van deze eerste fase audit bespreekt de auditor de resultaten met de vertegenwoordigers van uw organisatie. Deze resultaten worden vastgelegd in een uitgebreide rapportage die u korte tijd later zult ontvangen.

De tweede fase

Hierna volgt de tweede fase van de initiële audit. In deze fase staat de mate van effectiviteit en de implementatie van het managementsysteem centraal. Het vaststellen van deze variabelen vindt plaats door:

 • werkzaamheden te observeren
 • registraties te bekijken
 • werknemers te interviewen

De tweede fase bevat dus een breed terrein aan werkzaamheden. Deze werkzaamheden kunnen zowel op projectlocatie als op kantoor plaatsvinden. De benodigde tijd voor deze fase van de audit is mede afhankelijk van het aantal medewerkers, projectlocaties en vestigingen van uw organisatie. De resultaten van de tweede fase worden eveneens met u besproken. Als uw systeem voldoende effectief en geïmplementeerd is, ontvangt u het certificaat. De auditor kan echter ook een afwijking (een tekortkoming in het managementsysteem) constateren. U heeft dan maximaal drie maanden de tijd om een dergelijke afwijking op te lossen. Hierna kunt u het certificaat alsnog ontvangen.

Controle audit uitvoeren

Nadat u het certificaat heeft ontvangen, volgt een periodieke audit. Na maximaal een jaar zal de eerste periodieke audit plaatsvinden. Tijdens deze audit zal de auditor steekproefsgewijs beoordelen of uw managementsysteem voldoende geïmplementeerd is gebleven. Ook in deze fase kunnen er afwijkingen boven water komen. Voor de afhandeling van deze afwijkingen geldt hetzelfde als in de initiële fase. Vanzelfsprekend krijgt u bij de afhandeling ondersteuning van uw persoonlijke auditor. Na iedere audit ontvangt u een rapport met de resultaten.

Hercertificatie

Uw verkregen certificaat blijft drie jaar geldig. Drie maanden voor afloop van het certificaat vindt een heraudit plaats. Deze audit beoordeelt – net zoals bij de initiële audit – alle onderdelen van het managementsysteem opnieuw. Vervolgens volgt er weer een periodieke audit.