ISO 9001

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen, gericht op de continue verbetering van uw bedrijf. Met het managementsysteem zorgt u dat uw product niet alleen aan de wettelijke voorschriften voldoet, maar ook aan de eisen van de klant.

Kwaliteit waarborgen

Klanten willen een betrouwbaar en goed product; met de ISO 9001 is de kwaliteit van uw organisatie onafhankelijk gewaarborgd. Zo kunt u structureel werken aan de klanttevredenheid en het werven en behouden van klanten. Maar hoe ziet het certificeringsproces er nu uit?

 

 1. Handboekbeoordeling uitvoeren
  Bent u nog niet gecertificeerd? Dan volgt er eerst een initiële audit. Een auditor maakt kennis met uw bedrijf en onderzoekt in hoeverre uw bedrijf voldoet aan de opgestelde eisen van het handboek. Deze zelfde auditor oriënteert zich ook op de verschillende onderdelen van uw bedrijf.
 2. Kantoor-en project audit
  In de tweede fase van de initiële audit vindt een breed scala aan werkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden vinden zowel op kantoor, als op projectlocatie plaats. De duur van deze fase is onder meer afhankelijk van het aantal medewerkers, projectlocaties en vestigingen van uw organisatie.
 3. Uitgifte certificaat
  Als uw organisatie voldoet aan alle eisen die horen bij een bepaalde norm, dan draagt de auditor uw organisatie aan voor een certificaat. Voordat u uw certificaat ontvangt, vindt er nog een eindevaluatie plaats. De auditor vat het uitgevoerde onderzoek nog eens kort samen en belicht de bijbehorende rapportage.
 4. Controle audits uitvoeren
  Nadat u het certificaat heeft ontvangen, volgen periodieke audits de initiële audit op. Als er afwijkingen – het niet naleven van de normen – worden geconstateerd, volgt dezelfde procedure als in de initiële fase. Uw verkregen certificaat blijft drie jaar geldig. Drie maanden voor afloop vindt er standaard een herinitiële audit plaats.

Initiële audit

Als u nog niet gecertificeerd bent, vindt er eerst een initiële audit plaats. Deze initiële audit bestaat uit twee fases.

Eerste fase
In de eerste fase onderzoekt de auditor of uw gedocumenteerde kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de eisen van de ISO 9001. Voordat er een auditor bij u langskomt, ontvangt u een auditplan. Zo weet u waar u aan toe bent. Hierna zal de auditor zich gaan oriënteren op de verschillende vlakken van uw bedrijf. Daarbij zal hij uw gedocumenteerde systeem toetsen aan de eisen van de norm en controleert hij of er een interne audit en directiebeoordeling heeft plaatsgevonden. Direct na het uitvoeren van deze eerste fase audit bespreekt de auditor de resultaten met de vertegenwoordigers van uw organisatie. Deze resultaten worden vastgelegd in een uitgebreide rapportage die u korte tijd later zult ontvangen.

De tweede fase

Hierna volgt de tweede fase van de initiële audit. In deze fase staat de mate van effectiviteit en de implementatie van het managementsysteem centraal. Het vaststellen van deze variabelen vindt plaats door:

 • werkzaamheden te observeren
 • registraties te bekijken
 • werknemers te interviewen

De tweede fase bevat dus een breed terrein aan werkzaamheden. Deze werkzaamheden kunnen zowel op projectlocatie als op kantoor plaatsvinden. De benodigde tijd voor deze fase van de audit is mede afhankelijk van het aantal medewerkers, projectlocaties en vestigingen van uw organisatie. De resultaten van de tweede fase worden eveneens met u besproken. Als uw systeem voldoende effectief en geïmplementeerd is, ontvangt u het certificaat. De auditor kan echter ook een afwijking (een tekortkoming in het managementsysteem) constateren. U heeft dan maximaal drie maanden de tijd om een dergelijke afwijking op te lossen. Hierna kunt u het certificaat alsnog ontvangen.

Controle audit uitvoeren

Nadat u het certificaat heeft ontvangen, volgt een periodieke audit. Na maximaal een jaar zal de eerste periodieke audit plaatsvinden. Tijdens deze audit zal de auditor steekproefsgewijs beoordelen of uw managementsysteem voldoende geïmplementeerd is gebleven. Ook in deze fase kunnen er afwijkingen boven water komen. Voor de afhandeling van deze afwijkingen geldt hetzelfde als in de initiële fase. Vanzelfsprekend krijgt u bij de afhandeling ondersteuning van uw persoonlijke auditor. Na iedere audit ontvangt u een rapport met de resultaten.

Hercertificatie

Uw verkregen certificaat blijft drie jaar geldig. Drie maanden voor afloop van het certificaat vindt een heraudit plaats. Deze audit beoordeelt – net zoals bij de initiële audit – alle onderdelen van het managementsysteem opnieuw. Vervolgens volgt er weer een periodieke audit.