VCA

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Maar het is veel meer dan dat. VCA is een veelzijdig en compleet programma, waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (Veiligheid, Gezondheid, Milieu). VCA is bedoeld voor aannemers – opdrachtnemers en contractors – die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten die risicovol zijn, of waarbij sprake is van risicovolle omstandigheden. 

Wat is het verschil tussen VCA* en VCA**?

Het verschil tussen het VCA*- en het VCA**-certificaat zit hem in uitvoerende en beleidszaken.

  • VCA* houdt zich bezig met de directe beheersing van veiligheids-, gezondheids- en milieuactiviteiten op de werkvloer; dus op uitvoerend niveau.
  • VCA** houdt zich – naast het uitvoerend niveau – ook bezig met beleid, structuur en planvorming ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu.
  • VCA P bestaat sinds 2008 en is bedoeld voor die bedrijven die direct betrokken zijn bij de specifieke risicovolle omstandigheden van het primaire proces in de petrochemie.

Als regel is het VCA*-certificaat bedoeld voor bedrijven met minder dan 35 medewerkers (inclusief inleenkrachten) die niet als hoofdaannemer optreden. Voor bedrijven met 35 of meer medewerkers (inclusief inleenkrachten) en organisaties met minder dan 35 medewerkers maar die optreden als hoofdaannemer, geldt het VCA**-certificaat.

Welke eisen worden gesteld aan de gecertificeerde bedrijfsorganisatie?

De bedrijfsorganisatie moet de VGM Checklist Aannemers positief doorlopen. De VGM Checklist Aannemers bestaat uit een groot aantal vragen: zogenaamde “mustvragen” (codering */** of **) en aanvullende vragen (codering p). Een vraag wordt positief beoordeeld als aan alle minimumeisen behorende bij die vraag, is voldaan.

Het doorlopen van deze vragen geeft u inzicht in hetgeen u al wel en nog niet op orde heeft. Afhankelijk van het niveau (VCA* of VCA**) zijn dat minder of meer vragen waaraan voldaan moet worden.

Bij het VCA*-certificaat moeten alle mustvragen met */**-codering (24 in totaal) positief beoordeeld worden, tenzij anders vermeld. Bij het VCA**-certificaat moet aan álle mustvragen (*/** + **, 33 in totaal) worden voldaan, plus aan tenminste 50% van de aanvullende vragen (minimaal 7 van de 13).

Een auditor van Normec verricht de toetsing, die uit twee delen bestaat: het beoordelen van uw VGM-beheersysteem ‘op papier’ en een toetsing van de feitelijke toepassing in de praktijk (hoofdkantoor en werklocaties). Voldoet u aan de eisen, dan krijgt u een certificaat. Bij tekortkomingen krijgt u de gelegenheid om verbeteringen aan te brengen.