BRL SIKB 2100

In Nederland vinden dagelijks veel mechanische boringen plaats voor verschillende doeleinden. Tegelijkertijd moet de overheid de kwaliteit van ons grondwater beschermen. Het ongecontroleerd doorboren van scheidende lagen in onze bodem leidt op termijn onherroepelijk tot aantasting van de kwaliteit van het grondwater.

Regels mechanisch boren

De overheid stelt regels aan het uitvoeren van mechanische boringen. Centraal hierbij staat dat vanaf 1 januari 2011 bepaalde typen mechanische boringen alleen nog mogen worden uitgevoerd door door de overheid erkende bedrijven. Voor die erkenning moet een bedrijf in de eerste plaats laten zien dat het die mechanische boringen uitvoert volgens de daarvoor opgestelde eisen.

Erkenning verplicht op basis van een certificaat

Vanaf 1 januari 2011 mogen alleen daarvoor erkende bedrijven nog bepaalde typen mechanische boringen uitvoeren. Deze eis staat vermeld in de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit die op 18 november 2010 is gepubliceerd. Meer informatie over de erkenning verplichting staat in een brief die Bodem+ op 26 februari 2010 heeft gestuurd aan de bij hen bekende belanghebbende partijen.

Om de verplichte erkenning te kunnen aanvragen, heeft een bedrijf een certificaat nodig voor mechanisch boren. Normec geeft dit certificaat uit. Wij komen – bij uw bedrijf op kantoor en bij één of meer werken – beoordelen of uw bedrijf werkt volgens de eisen. Op het moment dat u aangetoond heeft dat u volgens de eisen werkt, krijgt u een certificaat.

De eisen waaraan een bedrijf moet voldoen om het certificaat te behalen, staan vermeld in twee documenten:

  • Algemene kwaliteitseisen voor het bedrijf staan in de BRL SIKB 2100, ‘Mechanisch boren’.
  • De technische uitvoeringseisen voor het mechanisch boren staan in protocol 2101, ‘Mechanisch boren’.