BRL SIKB 7000

De beoordelingsrichtlijn SIKB 7000 heeft betrekking op de uitvoering van (water)bodemsaneringen, zowel in het kader van de Wbb als in het kader van de Wm. De richtlijn heeft de bijbehorende SIKB-protocollen:

 • 7001: Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden
 • 7002: Uitvoering van landbodemsaneringen met in situ methoden
 • 7003: Uitvoering waterbodemsanering en ingrepen in de waterbodem
 • 7004: Tijdelijke uitplaatsing van grond

Doel BRL SIKB 7000

De beoordelingsrichtlijn SIKB 7000 heeft tot doel om de kwaliteit van de uitvoering van de sanering te waarborgen.

Gestelde eisen BRL SIKB 7000

Algemene eisen ten aanzien van personen en organisatie worden gesteld in de beoordelingsrichtlijn:

 • Op locatie moeten alle documenten en gegevens over de sanering aanwezig zijn.
 • De aannemer stelt vast of aan alle voorwaarden is voldaan, zoals is omschreven in de schriftelijke instemming of beschikking. Als volstaan kan worden met een melding, controleert de aannemer of deze melding is uitgevoerd. Eerder start de aannemer niet met de sanering en neemt contact op met de opdrachtgever of directievoerder.
 • In de werkomschrijving of bestek is tenminste omschreven: de werkzaamheden, plaats op het terrein waar de werkzaamheden plaatsvinden, de eisen aan de wijze van uitvoering en de toegepaste saneringstechniek
 • Veiligheid- en Gezondheidsplan in ontwerpfase en uitvoeringsfase. De onderzoeksresultaten moeten op locatie aanwezig zijn. In het V&G-plan kan aantoonbaar gemaakt worden welke partijen betrokken zijn bij de sanering en welke verantwoordelijkheden zij hebben. Verder worden de interne functies inzichtelijk gemaakt met hun taken en bevoegdheden en welke activiteiten aan derden zijn uitbesteed.
 • Het logboek wordt dagelijks bijgehouden en iedere registratie in het logboek moet voorzien zijn van datum en paraaf.
 • Bij het optreden van afwijkingen controleert de aannemer of de milieukundige begeleider schriftelijk heeft vastgelegd dat gerapporteerd is aan de directievoerder of opdrachtgever. De opdrachtgever moet de afwijking melden aan het bevoegd gezag. De aannemer kan het werk niet voortzetten onder het certificaat als de melding niet plaatsvindt.
 • Over de planning van de werkzaamheden en de voortgang communiceert de aannemer regelmatig met de opdrachtgever. De frequentie is vooraf bepaald met de opdrachtgever.
 • Bij de oplevering van de saneringslocatie toetst de kwaliteitsverantwoordelijke persoon aantoonbaar of aan de vooraf afgesproken wensen van de opdrachtgever is voldaan.

Daarnaast worden eisen gesteld aan het kwaliteitssysteem:

Functionerend en gedocumenteerd kwaliteitssysteem met een relevante scope die is opgezet en voldoet aan de ISO 9001. Daarnaast moet de veiligheid van de medewerkers ook geborgd zijn door middel van een VCA-systeem. Alle eisen uit de BRL SIKB 7000 moeten vastgelegd zijn in procedures en werkinstructies binnen het gedocumenteerd kwaliteitssysteem (kwaliteitshandboek).

Aantoonbare interne beoordeling van nieuwe kwaliteitsverantwoordelijke personen op de gestelde eisen aan opleiding en ervaring. Zij mogen pas worden ingezet na positieve interne toetsing. Als een medewerker nog niet aan de ervaringseisen als kwaliteitsverantwoordelijke persoon voldoet en de aannemer wil deze medewerker inzetten als kwaliteitsverantwoordelijke persoon, dan is dit slechts mogelijk na een goed verlopen onderzoek van de betreffende persoon door Normec.

De kwaliteitsverantwoordelijke is bij de voor de sanering kritische werkzaamheden aanwezig. Dit houdt in dat de kwaliteitsverantwoordelijke minimaal aanwezig is bij die werkzaamheden die het saneringsresultaat kunnen beïnvloeden (bijvoorbeeld grondverzet in en van verontreinigde grond, vaststellen van grenzen, aanbrengen van systemen) en werkzaamheden rondom grond- en afvalstromen (bijvoorbeeld vrijkomen van grond en afval, aan- en afvoer, verwerken, controle kwaliteit).

Aan de hand van een auditplanning moeten alle kwaliteitsverantwoordelijke personen jaarlijks op locatie geaudit worden. Daarnaast worden op iedere vestiging jaarlijks twee projecten op kantoor geaudit op het gehele uitvoeringstraject.