BRL SVMS-007

In de BRL SVMS-007 staat een zorgvuldige werkvoorbereiding en een veilig en milieukundig verantwoorde uitvoering van het sloopproject centraal.

Wat is Milieukundig slopen volgens de BRL SVMS-007?

Bij milieukundig slopen staat een verantwoorde omgang met vrijkomende sloopmaterialen centraal. Het sloopplan beschrijft de wijze van selectieve sloop en de afvoer van sloopmaterialen (op basis van de stoffeninventarisatie).

Daarnaast gaat de sloopaannemer na of de afnemer beschikt over de vereiste milieuvergunningen. Voorafgaand aan de afvoer van materiaalstromen van de slooplocatie wordt gecontroleerd en geregistreerd of aan het productblad wordt voldaan.

De uitvoering van de sloop vindt plaats conform het sloopplan. Tijdens de sloop is een medewerker beschikbaar die aantoonbaar deskundig is op het gebied van veilig en milieukundig slopen. De sloopaannemer moet er verder voor zorgen dat de slooplocatie veilig en ordelijk is en dat de vrijkomende materiaalstromen geen verontreiniging van bodem en omgeving veroorzaken. De oplevering van het project vindt plaats in overleg met de opdrachtgever en wordt schriftelijk vastgelegd. De sloopaannemer stelt een stoffenverantwoording van de vrijkomende sloopmaterialen op, die de opdrachtgever desgewenst kan inzien.

De BRL SVMS-007 bevordert de veiligheid van het sloopproces. In de BRL zijn veiligheidseisen opgenomen, die onder meer zijn ontleend aan de arbo regelgeving. In het sloopplan staan de maatregelen en voorzieningen beschreven die nodig zijn om de arbeidsveiligheid en omgevingsveiligheid (zoals belendende percelen) te waarborgen. Daarnaast moet een gecertificeerde sloopaannemer gecertificeerd zijn volgens de VGM Checklist Aannemers (VCA).

Welke eisen worden gesteld aan de gecertificeerde bedrijfsorganisatie

  • Het sloopbedrijf moet aantoonbaar op de hoogte zijn van de sloopregelgeving.
  • Het sloopbedrijf moet schriftelijk voldoen aan de eisen van de opdrachtgever en de naleving van de sloopregelgeving onderschrijven.
  • Het sloopbedrijf voert periodiek interne audits en werkplekinspecties uit om vast te stellen of het aan de eisen van de BRL voldoet.
  • De gecertificeerde sloopaannemer beschikt over een procedure voor de adequate behandeling van klachten en tekortkomingen.
  • Het sloopbedrijf moet aantoonbaar beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering voor sloopwerkzaamheden en de verzekeringspolissen jaarlijks beoordelen.